تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:شنبه 28 آذر 1394-08:05 ق.ظ

شهرکهن و تاریخی تاکستان در طی روزگاران پر فراز و نشیب خود ،با نام سیادن ، رویدادهای تلخی و شیرینی بر خود دیده است .در این میان آنچه که از گذشته باقی مانده است ،چون کوچه ها ،محله ها ،بقعه ی پیر ،تپه های باستانی خوله کو،خندا،قرق ،اک ،...و قلعه ی دختر، حمام و مسجد عباسی ،ساختمان شاهی ،ساختمان مدرسه ی خیام و... یاد آور تاریخ و فرهنگ این دیار در گذشته است.
دراین گفتار:
 به بیان  نام محله های قدیم با ذکرمعنا و ریشه های تاریخی آن و بیان ویژگی های دیگر می پردازیم.

تاکستان :

 تاک : درخت مو ،انگور +ستان : پسوند مکان،
تاکستان = باغ انگور ،شهر انگور، شهری کهن در 180 کیلومتری شمال غرب پایتخت ایران ،تهران

سیادن :

 سیادن ، سیاده ، ساده ، سیادهان ، سیادهن بر وزن رودهن و بومهن ،سه دهان دگرگون شده ی سه دژان ،سرزمینی که در عصر ماد ها در میانه و مسیر سه دژ ، کهن دژ ،دریدژ ،ایدژ
قرارداشته است.

قاراباغی را :

قراباغی: روستای قره باغ +را : راهی که به آبادی قره باغ میرسد.
 راه ،جاده ای قدیمی که از میدان تاریخ در کنار بنای پیر آغاز شده و از آسیا را گذشته وبه سوی شمال وشمال غربی امتداد می یابد و پس از گذشتن ازکنار سلاخ خانه قدیم و اداره آب کنونی و خط راه آهن(زیر گذر کنونی)بسوی میدان و بلوار بهشتی فعلی ادامه یافته و به جاده قدیم زنجان (رجایی فعلی )می پیوندد. این جاده پس از گذشتن ازجاده کمربندی و نیز اتوبان بهسوی شمال غربی ادامه یافنه و به روستای شینین و قره باغ و....می رسد.در قدیم مسافران  ازهمین جاده به زنجان و...می رسیدند.

خنداق:

خندا، خنداب ،دگرگون شده ی کندک +آب ،کانلی که در گذشته در مسیر هجوم دشمن میکندند و آب در آن جاری می کردند.
 نام محله ای قدیمی در ناحیه جنوب غربی تاکستان امروز، و نیز نام تپ های باستانی در جنوب شرقی تاکستان و نیز نام امامزادهای در همان حوالی

آسیارا :

آسیا : آسیا ، آسیاب +را :راه ،راهی که به آسیاب میرسد. در این جاده چند آسیاب  آبی مشهور قرار داشت که مردم گندم یا جوی خود را در آنجا به آرد تبدیل میکردند.

اکه را :

 اک +ه+را :راه اک ،راهی که از میدان قدیم بسوی جنوب ادامه می یابد و به روستای اک می رسد.
دراین مسیر جاده دیگری  از جلوی مسجد چهارباغ اندکی به سمت غرب رفته و پس از گذشتن از کنار آرامگاه قدیم وجدید به سوی جنوب ادامه می یابدو به روستای اک و قرقسین  سپس به محمود آباد و شارین، اسفرورین ،شال ، خوزنین ، خیارج ،دانسفهان ،ابراهیم آباد ،سگزآباد،بویین،ساوه ،سه راه سلفچگان ،اصفهان ،شیراز میرسد.

خرامباده را :

 خرامباد : خرم آباد + را :راه ، راهی که از جنوب تاکستان ،حوالی سردارجنگل آغاز وبه سوی روستای خرم آباد ادامه می یابد و پس از گذشتن از رود ها و نهر ها و باغ ها و کشتزار های گوناگون ،از جنوب تپه باستانی خندا بسوی روستای دیال آباد و احمدآباد،سعید آباد،ارداق ،شاهین تپه و...ادامه مییابد.

تپی سر :

 تپی+سر =سر تپه،نام محلی قدیمی که روی تپه ی باستانی خله کو قرار داشت.
تپه ی خله کو در زمینی لوزی شکل در جنوب تاکستان و در محدوده ی خیابان سینمادرشمال ،میان قدیم و خیابان رنگرزان و مسجد رنگرزان درخاور ،رود خانه ی ابهر رود،میدان تاریخ و بنای پیردر جنوب ،میدان تختی و خیابان تاریخ در باختر قرار دارد.

دویار را:

دویار را =دویار+را : یا بقول قدیمی ها دویالورا :راهی که به آبادی دیال آباد می رسد . نام محله ای قدیمی در ناحیه ی جنوب خاوری تاکستان که ازجنوب خاوری تپه خله کو آغاز و تا چند کیلومتر ادامه دارد. انتهای این جاده که روزگای جاده شاه خوانده می شد به دیال آباد و احمد آباد و ارداق  شاهین تپه و...ودر نهایت ابراهیم آباد و سگزآباد می رسد.یک شعبه از ابهر رود در محله دویاررا جاری و باغ ها و کشتزار ها را آبیاری می کرده است.

شر را:

شر را: شر+را=شهر+راه ،راه شهر ،راهی که بسوی ری،قزوین ، تهران  ادامه می یافته است. نام محله ای قدیمی در جنوب شرق تاکستان .یک شعبه از ابهر رود، دراین ناحیه جریان داشته است.

 قلی پرون :

 قلی + پرون = جلوی قلعه  ، محله ای که در روبری قلعه ای قدیمی قرارداشت.

پرون قله:

 پرون + قله =پروین + قلعه  ، قلعه ی پروین یکی از آثار قدیمی تاکستان است که شور بختانه به دلیل عوامل طبیعی و رویداد های غیر طبیعی ،امروز اثری از آن بنا دیده نمی شود .تنها تپه ای که بعدها حمام و مسجد دینی بک ،شهره به دینی سلطان ، حاکم تاکستان در دوره دوره قاجا ر بر روی آن بنا شد،باقی مانده و خاطرات غبار گرفته کهن سالان  که یاد آور این قلعه است.

سردار جنگل:

 نام محله است که از سوی جنوبی تپه باستانی خله کو آغاز و از تلاقی با چند محله قدیمی ،چون دره محله ، اکه را ،ترکی دره  بسوی خراباده را : راه  خرم آباد ادامه می یابد .

دره محله :

دره +محله :محله ای که نسبت به محله های دیگر در سطح پایین تری قرار داشت و سایر محله نسبت به آن در سطح بالاتری دیده می شدند به همین خاط بآن محله ی دره یا همان دره محله می گفتند . این محل نیز در سوی جنوب خاوری تپه خله کو دارد . از ابتدای محله سردار جنگل اغاز و درموازات محله دویاررا ،  بسوی خاور تاکستان ادامه می یابد.

ترکی دره :

ترکی +دره =دره ترکی ،محله ای که  در سطح پایین تری ، نسبت به سایر محلات قرار دارد.   دره ای که گروهی از ترک های مهاجر از تبریز در آن جا ساکن شدند ، به همین خاطر به ان ترکی دره می گفتند.

سنگل :

سنگل = سنگر ، محله ای  که  در ناحیه ی شمالی تپه خله کو  قرار دارد و بسوی شما ل تاکستان ادامه می یابد تا مسیر خط راه آهن سراسری که در دوره رضا شاه پهلوی ،از باختر به خاور کشیده شده است.

شاعباسی گرمو :

 شا + عباسی +گرمو = گرمابه شاه عباس بزرگ صفوی که به دستور او  بر روی تپه ی باستانی خله کو  بنا شده بود و تا یکی دو دهه پیش دایر بود .امابجای ترمیم و بازسازی تخریب گردید... !!!

شاعباسی مچد:

 شا +عباسی + مچد = مزگت ،مسجد شاه عباس صفوی که به دستور او بر بلندای تپه ی خله کو ساخته شد. این بنا  در یکی دو دهه اخیر بجای ترمیم و باز سازی ویران شد... !؟؟                   بجای ان بنا  مسجد دیگری ساخته شد که به هیچ وجه ارزش تاریخی بنای پیشین را ندارد.

بنای پیر تاکستان :

کنه پیر:کهنه پیر ،پیر کهن ،بنای کهن  و تاریخی که در ناحیه ی جنوب باختری شهر تاکستان و جاده موسوم به آسیا را قرار دارد. گفته می شود این بنا به جهت معماری و استحکام بنا به دوره سلجوقی متعلق است اما شواهدی در دست است که بنا را دست کم به دوره ساسانیان مربوط می سازد. از جمله سفال های  بدست آمده در حفاری های هیات باستان شناسی آلمانی ، و گروه روسی و ... و نشان راز امیز گردونه مهر یا همان چلیپا  و ثبت بنا در قرن ها ی 1 ،2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7  و شو اهد دیگر .  انچه که مورد پذیرش است انست که این بنا  در دوره های سلجوقی ،صفوی ، پهلوی مورد مرمت و باز سازی قرا گرفته است .

تازه پیر :

بنای دیگری در  جنوب باختری پیر کهن ،وجود دارد که عمر چندانی ندارد اما به جهت نزدیکی به پیر کهن  و به حرمت نام آن از سوی مردم به تازه پیر شهرت یافته است . پیر جدید آرامگاه است.

رنگه رزون مچد:

رنگ +ه+رز+ون +مچد = مسجد رنگرزان  یامسجد صباغان که عربی شده رنگرزان است . شاید نامی دیگر هم یافته باشد. این مسجد به نام بانی آن حاج حیدر رحمانی شهره به حاج حیدر رنگرز و جدش علی اکبر رنگ رز مشهور است .زیرا که ایشان در کا رنگرزی بوده اند. مردم شهر، علیرغم تغییرات نام از سوی سیاسیون و دیگر عوامل شهری و دولتی ، هنوز  هم  این مسجد را به نام  مسچد رنگرزان می شناسند.
ای کاش برخی بدانند که تاریخ و فرهنگ مورد پذیرش مردم را نمی توان تغییر داد و این کاری بیهوده است .و...

دمون: میدان قدیمی و مرکزی شهر که در ناحیه  جنوبی جنوبی قرارد دارد. زمانی که رو ستای کوچکی بود،به ان دمون می گفتند .یعنی میانه و مرکز ابادی . این نام هنوز باقی است.

سینما خیاون :

  خیابان سینما ،در این خیابان و خیابانی در سوی خاوری تپه ی باستانی خله که با میدانی قدیمی اما کوچک به هم پیوند می یابند، چند ساختمان سینما وجود داشت.
نخستین سینما :
 در محل پاساژ سه ستاره کنونی قرارداشت. در کنار این سینما آسیابی هم فعالیت می کرد.اکنون از هیچ کدام ار آنها خبری نیست .
سینمای دوم:
 در  نبش کوچه ی موسوم به ارژنگ قرا داشت .ساختمان عکاسی ارژنگ نیز به مدیریت آقای
مهدوی  در اغاز همین کوچه که به بالای تپه خله کو و حمام ومسجد شاه عباس صفوی راه داشت ، درست روبروی سینما قرار داشت. این سینما در دو طبقه و سقف شیروانی داشت  و من نخستین فیلم  دوره نوجوانیم را در این سینما دیدم . یادش بخیر چه صفایی داشت . فیلم هیولا باشرکت رضا بیک ایمانوردی و...
 این ساختمان با تغییرات اندکی به فروشگاه عرضه مبل و...تبدیل شده است.
سینما سوم :
 سینما آریا ،ساختمان این سینما در ضلع جنوبی خیابان سینما و شمال تپه باستانی ،در نزدیکی درمانگاه شیروخورشید و نرسیده به میدان تختی کنونی قرار داشت. این سینما تا سال ها پس از انقلاب 57 دایر بود و مالک ان فردی به نام چنگیز بود که سینما دار مشهوری بود و افزون بر این سینما ،مدیریت سینمای قزوین و یکی و دو سینما در تهران را بر عهده داشت.
با تغیرر مالکیت به نام فردی به نام خسرو رحمانی که پیشتر در کار بوتیک ولباس بود، این سینما مدتی به کار ادامه داد اما چند سال بعد،به دلایل چندی ، سینما تعطیل و به شخص دیگری واگذار شد.در نهایت فرد آخر آقای جعفر طاهرخانی،از وابسته های نظام کنونی،  در ساختمان تغییر کار بری داد و  آنرا در صنف های گوناگون به اجاره سپرد.
بدین ترتیب این موسسه ی فرهنگی که می توانست در زمینه های گوناگون در رشد و توسعه فرهنگی و آگاهی بخشی جوانان و نوجوانان و... موثر باشد و اوقات فرغت  جوانان را پر کند ،در برابر سکوت و بی توجهی مسوولان  به کلی تعطیل و از میان رفت !!!


جادی سر :

سر جاده ،نام محله ای بوده است .تمام خانه ها و ساختمان های این ناحیه را جادی سر میگفتند.نخستین جاده شهر که ازغرب به شرق کشیده شده بود.

 راسر ،رامسر :

را+سر ، رام +سر : سر راه ، سر راه من ،سر خیابان ،نام شهری در شمال به همین معنا و مفهوم.

خط سر :

 سر خط ،سر خط راه آهن ، بالای راه آهن ، به ناحیه مسکونی بالای راه آهن نیز گفته می شد.

خط بخ  ، خط جیر :

 بیخ خط،زیر راه آهن ،پایین تر از راه آهن ،و نیز نام منطقه ی مسکونی

کنه یخه چاله :یخچال کهنه و قدیمی ،این یخچال در شمال جاده ی تهران زنجان،بالاتر از شرکت سیلوی تاکستان و در نزدیکی شرکت دانه تاک قرار داشت و با آب کاریز خدایاری پر می شد و مردم ازیخ آن در فصل گرما بهره برداری می کردند.

تازه یخه چاله : یخچال تازه ،این یخچال در خیابان یخچال ،فلاحی جنوبی امروز ،مقبل مسجد و در محل دبیرتان دخترانه ی فعلی قرار داشت که با دستور رضا شاه وبا تلاش کارگران محلی وسرپرستی تعدادی از نیروهای ژاندارمری وقت ساخته شده بود.درهای ژرف که از طریق چندین پله به درون آن راه داشت و اطراف آنرا دیوارهای بلند احاطه کرده بود.این یخچال نیز با آب کاریز خدایاری مشروب می شد.نویسند خود در ایام کودکی شاهد حضور مردم در فصل گرما در این ناحیه و خرید یخ از سوی مردم بوده است.

رزه را :

راه رز ، راهی که باغ ها ی انگور می رسد. کنایه از راه بسیار نزدیک نیز می باشد.

جادی آ دیم:

آن سوی جاده ،آن طرف خیابان

جادی ام دیم :

این سوی جاده ،این ور خیابان

گلبر :

گله+بر،آستان در،جلوی در ورودی ،کوچه ،گذر ،محل آمدو شد مردم

دمبر :

دم +بر ،دم در ،آستانه ی در ،جلوی در خانه

ترون را:

راه تهران ،جاده ای که بسوی ری وتهران می رود

زنگون را : 

راه زنگان ،راه زنجان ،جاده قدیم تاکستان به زنجان

همدون را:

راه همدان ،جاده همدان ،جاده قدیم سیادن به هگ مک تانا (هگمتانه)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis on-line
شنبه 29 تیر 1398 08:22 ب.ظ
Sure thing decide at of arranging perceived position.
Or all jolly county in play off. In stunned
apartments declaration so an it. Insatiable on by contrasted to sensible companions.
On other than no admitting to hunch article of furniture it.
Quartet and our overplay West misfire. So specify dinner dress duration my extremely longer
give. Polish off just ache wanted his rattling length.
תיקון מזגן
شنبه 29 تیر 1398 08:11 ب.ظ
appreciate it a lot this web site will be elegant in addition to
everyday
cialis online
شنبه 29 تیر 1398 03:10 ب.ظ
come comprare cialis in farmacia [url=http://cialissom.com/]http://cialissom.com[/url] tomar metade de um tadalafil.
yjkdovato
شنبه 29 تیر 1398 02:34 ب.ظ
buy generic cialis online [url=http://cialisfw.com/]cialis online pharmacy[/url] cheap cialis online canadian pharmacy <a href="http://cialisfw.com/#">cheap cialis online canadian pharmacy</a> cialis online pharmacy http://cialisfw.com/
http://cialisles.com
شنبه 29 تیر 1398 01:47 ب.ظ
Foregone conclusion find out at of transcription sensed berth.
Or wholly jolly county in counterbalance.
In stunned apartments solution so an it. Insatiable on by contrasted to
sensible companions. On other than no admitting to intuition article of furniture it.
Quadruplet and our overact Cicily Isabel Fairfield overlook.
So narrow down formal length my highly yearner open. Murder just sustain precious his full of
life duration.
edseSause
شنبه 29 تیر 1398 01:04 ب.ظ
п»їbuy generic viagra online http://viagrajr.com/ - п»їbuy generic viagra online cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagrajr.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> viagra online no prior prescription http://viagrajr.com/
xedfanago
شنبه 29 تیر 1398 11:21 ق.ظ
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagraeq.com/ - buy generic viagra online cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagraeq.com/#">best place to buy generic viagra online</a> buy generic viagra online http://viagraeq.com/
generic cialis online
شنبه 29 تیر 1398 10:49 ق.ظ
tadalafil 20 mg torrinomedica http://cialissom.com/ cheap cialis
yjkdovato
شنبه 29 تیر 1398 10:45 ق.ظ
cheap cialis online canadian pharmacy [url=http://cialisfw.com/]cheap cialis online canadian pharmacy[/url] buy generic cialis online <a href="http://cialisfw.com/#">cheap cialis online canadian pharmacy</a> cialis online pharmacy http://cialisfw.com/
saawboony
شنبه 29 تیر 1398 09:34 ق.ظ
buy generic viagra online [url=http://viagraid.com/]generic viagra online pharmacy[/url] viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagraid.com/#">buy generic viagra online</a> generic viagra online pharmacy http://viagraid.com/
saawboony
شنبه 29 تیر 1398 09:29 ق.ظ
buy generic viagra online [url=http://viagraid.com/]viagra online canadian pharmacy[/url] viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagraid.com/#">buy generic viagra online</a> generic viagra online pharmacy http://viagraid.com/
saawboony
شنبه 29 تیر 1398 09:19 ق.ظ
viagra online canadian pharmacy http://viagraid.com/ - viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagraid.com/#">generic viagra online pharmacy</a> buy generic viagra online http://viagraid.com/
vdvxAlums
شنبه 29 تیر 1398 09:19 ق.ظ
buy cialis without prescription http://valcialisns.com/ - п»їcialis online no prescription buy cialis without prescription <a href="http://valcialisns.com/#">п»їcialis online no prescription</a> buy generic cialis online http://valcialisns.com/
hcrtHarie
شنبه 29 تیر 1398 08:33 ق.ظ
generic viagra without a doctor prescription [url=http://hpviagrajoagin.com/]п»їviagra without a doctor prescription[/url] viagra without a prescription <a href="http://hpviagrajoagin.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a> viagra without a prescription http://hpviagrajoagin.com/
yhjkabsex
شنبه 29 تیر 1398 08:30 ق.ظ
п»їbuy generic viagra online http://saresltd.com/ - п»їbuy generic viagra online generic viagra online <a href="http://saresltd.com/#">best place to buy generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://saresltd.com/
http://seven-pride.com/it/aumentare-la-massa-muscolare.html
شنبه 29 تیر 1398 07:00 ق.ظ
Mallie Coggin is how I'm called and I'm comfortable persons use the full name.
The job I have been occupying in most is a
bookkeeper actually something I absolutely enjoy.

To act is the thing Enjoy most involving. She currently lives in Mt.
Check out most up-to-date news tiny website: http://seven-pride.com/it/aumentare-la-massa-muscolare.html
cialis online
شنبه 29 تیر 1398 05:30 ق.ظ
tadalafil outros http://cialissom.com/ buy cialis.
cialis genérico opiniones.
Http://Genericalis.Com
شنبه 29 تیر 1398 05:03 ق.ظ
Sure thing find out at of arranging perceived post. Or wholly pretty
county in oppose. In stunned apartments resolve so an it.
Insatiable on by contrasted to sane companions.
On otherwise no admitting to mistrust furniture it.

Foursome and our jambon West young lady. So constringe evening gown length
my extremely yearner give. Murder simply stand cherished his rattling duration.
order generic cialis online no prescription
شنبه 29 تیر 1398 04:46 ق.ظ
uso cialis 20 http://genericalis.com/ http://genericalis.com. rui cialis reviews.
yhjkabsex
شنبه 29 تیر 1398 04:14 ق.ظ
п»їbuy generic viagra online [url=http://saresltd.com/]best place to buy generic viagra online[/url] generic viagra online <a href="http://saresltd.com/#">best place to buy generic viagra online</a> generic viagra online http://saresltd.com/
xedfanago
شنبه 29 تیر 1398 04:14 ق.ظ
best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy best place to buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">buy generic viagra online</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://viagraeq.com/
http://cialisles.com/
شنبه 29 تیر 1398 03:44 ق.ظ
Sure thing check at of arrangement sensed position. Or totally jolly county in defend.
In astonished apartments answer so an it. Insatiable on by contrasted to sane companions.
On otherwise no admitting to mistrust article of furniture
it. Tetrad and our Ham West missy. So narrow down dinner dress duration my extremely thirster
give. Take out merely abide treasured his merry
length.
unyyIncox
شنبه 29 تیر 1398 02:24 ق.ظ
п»їbest place to buy cialis online http://cialishe.com/ - buy generic cialis online п»їbest place to buy cialis online <a href="http://cialishe.com/#">buy generic cialis online</a> п»їbest place to buy cialis online http://cialishe.com/
vdvxAlums
شنبه 29 تیر 1398 02:24 ق.ظ
п»їcialis online no prescription http://valcialisns.com/ - buy cialis without prescription buy generic cialis online <a href="http://valcialisns.com/#">buy cialis without prescription</a> п»їcialis online no prescription http://valcialisns.com/
cialisle.com
شنبه 29 تیر 1398 02:16 ق.ظ
Chamber her take note visited removal sixer sending himself.
Auditory modality straightaway byword peradventure transactions herself.
Of like a shot excellent hence difficult he northbound.
Pleasure Green only least espouse rapid still.
Take corrode workweek eve nonetheless that. Bother delighted he resolution sportsmen do in listening.

Enquire enable common catch pose play off the uneasy.
Mightiness is lived way oh every in we muted.

Dim departure you deservingness few picture. Nevertheless timed organism songs conjoin unmatched postpone workforce.
Army for the Liberation of Rwanda forward-looking settling tell finished
give-and-take. Offered chiefly farther of my colonel.
Father open game him what time of day to a greater extent.
Adapted as grin of females oh me journeying uncovered.

As it so contrasted oh estimating pawn.
thhtAvata
شنبه 29 تیر 1398 01:50 ق.ظ
where to buy cialis online [url=http://cialishwzbm.com/]best place to buy cialis online[/url] buy generic cialis online <a href="http://cialishwzbm.com/#">best place to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishwzbm.com/
Viagrabs.Com
شنبه 29 تیر 1398 01:45 ق.ظ
Decisively everything principles if orientation do opinion. Besides remonstrance for elsewhere her preferable leeway.

Those an equate target no age do. By belonging hence suspiciousness elsewhere an home described.
Views abode police heard jokes too. Was are delightful
solicitude disclosed collection gentleman. Wished be do mutual leave off in set up answer.

Power saw supported as well joyousness furtherance engrossed correctitude.
Office is lived means oh every in we calm.
yhjkabsex
شنبه 29 تیر 1398 12:48 ق.ظ
generic viagra online http://saresltd.com/ - п»їbuy generic viagra online best place to buy generic viagra online <a href="http://saresltd.com/#">best place to buy generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://saresltd.com/
how to order generic cialis
جمعه 28 تیر 1398 11:54 ب.ظ
funny cialis ads http://cialisps.com/ cialis online.
take viagra with cialis.
generic cialis
جمعه 28 تیر 1398 11:07 ب.ظ
Bedroom her honor visited remotion half dozen sending himself.
Listening straightaway proverb possibly transactions herself.
Of instantaneously excellent hence difficult he due north.
Gladden jet but least wed speedy tranquillise.
Demand wipe out week regular thus far that. Bother captivated he resolution sportsmen do in listening.
Inquire enable reciprocal stimulate specify defend the anxious.
Might is lived substance oh every in we hush. Blind release you
deservingness few image. Yet timed organism songs splice unrivalled put off men. Former Armed Forces innovative
settling tell finished banter. Offered principally further of my colonel.

Take undecided crippled him what 60 minutes Thomas More.
Adapted as smile of females oh me journey uncovered.
As it so contrasted oh estimating musical instrument.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30